logotyp

Informace

Přerušení provozu 27.09.2021

 

Po projednání se zřizovatelem bude v pondělí  27.09.2021 z technických důvodů přerušen provoz Mateřské školy Mratín, okres Praha  - východ (v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění). Vyvěšeno od 20.09.2021 na nástěnkách v obou budovách mateřské školy a na webových stránkách MŠ Mratín).

 
Maminko a tatínku, tyto věci budu potřebovat do školky:

 

 • přezůvky, abych si je mohl sám/mohla sama obout (s pevnou patou), NE boty typu Crocs

 • holínky a pláštěnku

 • náhradní oblečení

 • převlečení na pobyt venku (funkční a pohodlné)

 • pyžamo, pokud budu ve školce odpočívat

 • hřeben s ouškem na zavěšení

 • kartáček na zuby, zubní pastu a kelímek

 • vše prosíme podepsat nebo označit značkou, kterou mám nebo budu mít ve školce

 • hygienické potřeby (dobrovolné) -  2 balení vlhčených ubrousků, 2 balení papírových kapesníků (prosíme  „tahací“ v krabici)

    

Provoz mateřské školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

 

Preventivní a protiepidemická opatření


§ Každá osoba (děti - netýká se dětí v předškolním vzdělávání, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest8 .

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením.


Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

 

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  —  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

  —  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně
  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

  —  příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.

  Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný
  a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem.

  V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

  Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je nutné mít tuto skutečnost potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost.


  Hygienická pravidla a standard úklidu
 • U vstupu do budovy školy, v každé třídě/jídelně/hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy (do třídy) si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.

 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. 

 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).


Škola je vybavena:

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou, dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou. 
 • Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Přiměřeným počtem roušek– pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19. 

   

Školní stravování

 • V budově Zámeček rozložení výdeje stravy pro jednotlivé třídy v delším čase.

 • Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, považuje za pobyt ve škole. Včas neodhlášený oběd si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách (jídlonosičích). V souladu s hygienickými požadavky a mimořádnými opatřeními MZd na provoz škol a školských zařízení jsou nastavena tato pravidla pro výdej stravy:
          - výdej stravy bude možný v době od 12:10 hod. do 12:30 hod.

      - strava bude vydána pouze do nádob určených k uchování jídel a vhodných k povrchové dezinfekci 


S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19. Proto Vás žádáme, abyste v prostorách mateřské školy setrvávali pouze po nezbytně nutnou dobu, a pokud možno přiváděl a odváděl dítě jeden zákonný zástupce.

 
Manuál MŠMT (edu.cz)


INFORMACE

Prohlížení fotografií

obrázek
Fotografie v archivu si mohou prohlížet pouze zaregistrovaní. Nové fotografie na odkazu http://msmratin.rajce.idnes.cz/ Přihlašovací údaje jsou k dispozici u p. učitelek.

INFORMACE

ZÁŘÍ

27.09.2021 přerušen provoz MŠ - více pod záložkou Informace nebo Aktuality

Podklady k platbám a informace ke kroužkům (na nástěnce v šatně a na webu pod záložkou Školní a mimoškolní aktivity ve formátu PDF) dostanete v týdnu od 06.09. do 10.09.2021.

Veškeré informace k zahájení školního roku + k provozu škol ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 pod záložkami Informace, MŠ Mratín a Provoz školy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME - MŠ Mratín
 • image 24
 • image 25
 • image 26
 • image 27
 • image 28
 • image 29
 • image 30
 • image 31
 • image 33
 • image 32
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign